Om Villaksauksjonen

Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ren ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak. Vår viktigste inntektskilde er den årlige ”Villaksauksjonen”.

Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen

Vi anser at fiske av villaks i sjøen er uvettig sløsing med en uhyre viktig og sårbar ressurs. Reddvillaksen.no arbeider for at alt sjølaksefiske skal opphøre, men respekterer samtidig at sjøfiskere som har rettigheter og inntekt knyttet til dette skal kompenseres av staten når de avstår fra å fiske. Stiftelsen har utarbeidet en tabell som viser store gevinster for alle parter om dette ble realisert. Reddvillaksen.no har finansiert midlertidig oppkjøp av garnrettigheter på Vestlandet og vi støttet oppleieordningen ”Elvene rundt Trondheimsfjorden” (ERT) med sekssifrede beløp, særdeles viktige bidrag for realisering av avtalene. ERTs oppleieavtaler førte til at Direktoratet så fornuften i å innskrenke sjøfisket. Til sammen har dette reddet titusener av tidligvandrende storlaks som dermed har kunnet nå sine gyteelver. Jobben som da ble gjort burde ha lagt føringer for videre forvaltning. Dessverre har våre myndigheter ennå ikke tatt dette til følge.

Problemer fra oppdrettsindustrien

Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot så godt som alle våre anadrome fiskebestander og som det kan gjøres noe med. Reddvillaksen.no deler derfor finansieringen av en fagstilling innen oppdrett med Norske Lakseelver. Fagstillingen er besatt av Erik Sterud som arbeider heltid med problemer og løsninger knyttet til skadevirkningene fra oppdrett som lus, spredning av fiskesykdommer og genetisk og organisk forurensning. Sterud er en fagsterk ressursperson som har gitt økt tyngde i det krevende arbeidet opp mot myndigheter og oppdrettsindustri.
PD representerer en stor potensiell trussel for villaksen og Reddvillaksen har derfor i 2013 gitt midler til et prosjekt som (skal) undersøker om spredning av SAV-2 viruset fra oppdrettsfisk til villfisk i Trøndelags-regionen forekommer. Om så er tilfelle kan villaksen bli sterkt skadelidende.

Sjøørreten sliter

Sjøørreten er en ekstremt viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. På toppen av luseproblemene er sjøørreten sterkt skadelidende på grunn av inngrep og vandalisme i mange mindre, men allikevel svært så viktige vassdrag og gytebekker. Gjennom tildels enkle tiltak og kunnskapsspredning er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen.no derfor økonomisk med midler til biotopforbedrende tiltak. I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) er det laget en beskrivelse av hvordan lokale initiativtakere kan gå frem for å forbedre sin egen bekk og søke om økonomisk støtte. Reddvillaksen har i 2013 også finansiert en storruse for Sogn Villaksråd for å dokumentere lusepåslag om vinteren på sjøørreten i Sognefjorden. Alle data fra vinter/vår 2013 er loggført og vil bli publisert.

Kontakt med myndigheter og politikere

Vårt og andres arbeid har bidratt til at myndighetene i dag er på vei til å erkjenne at villaks og sjøørret er truet i store områder. Vi er selv, eller gjennom våre samarbeidspartnere, hyppig i kontakt med våre politikere og presser på for at erkjennelsen skal resultere i tiltak. Det er sendt utallige henvendelser og høringsuttalelser til Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøvern-departementet om villaks og sjøørret. Vi er så langt skuffet over responsen, da tilstrekkelige tiltak som virker foreløpig ikke er iverksatt fra våre myndigheters side. Vi håper vår støtte til prosjekt ”Velg Villaks 2013” i regi av Vegard Heggem vil bidra til at våre politikere vil få opp øynene for hvilken distrikts- og samfunnsøkonomisk betydning villaksen har for alle landets elvedaler. I tillegg er rekreasjonsverdien for de 100 000 laksefiskerne som hvert år søker til disse for å fiske uvurderlig.

Internasjonalt

Reddvillaksen.no samarbeider nært med North Atlantic Salmon Fund (NASF) og Orri Vigfusson, og bidrar med betydelige midler til hans utrettelige kamp for villaksen. NASFs oppleieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland har reddet hundretusenvis av villaks. Dette er et initiativ altfor få er klar over, men som er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder, ikke minst for norsk villaks. NASFs prosjekter har blant mye annet også omfattet omskolering av tidligere sjølaksefiskere på Grønland. Orri er villaksen sterkeste stemme internasjonalt og NASF leder an et økende internasjonalt trykk mot myndighetene i Norge.

Bidrag fra elveeiere og andre muliggjør vårt arbeid.

Gerhard Schive
Leder Reddvillaksen.no (Stiftelsen Nordatlantisk villaksfond Norge).

Legg igjen en kommentar